sudo pacman-key --keyserver keyserver.ubuntu.com --refresh-keys